جمعه ,۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

اخبار

بازدید محفظه ی احتراق واحد یک نیروگاه سیکل ترکیبی آبادان به اتمام رسید
بازدید محفظه احتراق واحد یک گازی با همت کلیه ی همکاران به اتمام رسیده و هم اکنون این واحد با بار حداکثری در مدار می باشد.

تلفن : 23-53334520-061

تلفن : 23-53334520-061