سه شنبه ,۲۸ دی ۱۳۹۵

اخبار

نیروگاه سیکل ترکیبی آبادان: در پایش آلاینده های زیست محیطی حضور جدی دارد
نیروگاه سیکل ترکیبی آبادان با مشارکت مسئولانه در خوداظهاری، در پایش آلاینده های زیست محیطی حضور جدی و موثری دارد.

مناقصه و مزایده

عنوانشمارهموضوعنوع
9517 عمومی
مناقصه
9516 عمومی
مناقصه
41 عمومی
مناقصه
38 عمومی
مناقصه

تلفن : 23-53334520-061

تلفن : 23-53334520-061