چهارشنبه ,۱ فروردین ۱۳۹۷

اخبار

مدیرعامل نیروگاه از همکاران تقدیر و تشکر کرد
مدیرعامل شرکت آقای مهندس حسین نوشین از همکارانی که در برنامه تعمیرات بویلر واحد سه توانسته اند زودتر از زمان 36 ساعت پیش بینی شده واحد را راه اندازی کنند، تقدیر و تشکر کرد.

مناقصه و مزایده

مناقصه و مزایده ای یافت نشد.

تلفن : 23-53334520-061

تلفن : 23-53334520-061