پنج شنبه ,۲۶ مهر ۱۳۹۷

تماس با ما

    

مدیریت 2-53343591 - 53328553 - 061               

تلفن : 23-53334520-061 نمابر : 53328463-061

معاونت تولید 53344598              

معاونت مالی و اداری : 53344594-53338353

دفتر فنی        53344597

امورمالی : 53339424

اتاق فرمان    53339425                      

حراست : 53339422

بازار برق       53334524

تدارکات 53339423
 آموزش         53344596 

 

تلفن های داخلی شرکت مدیریت تولید برق جنوب غرب (نیروگاه گازی آبادان )

زیرمجموعه مدیریت

رئیس دفتر مدیریت

7104

مشاورفنی مدیر عامل

7112

مدیر روابط عمومی

7111

مدیر کارکنان و رفاه

7120

کارشناس روابط عمومی

7044

کارشناس کارگزینی

7121-7222

آموزش

7129

مدیر بهره وری و کیفیت

7141

انفورماتیک

رئیس گروه انفرماتیک

7128

امور رایانه و انفورماتیک

7110- 7036

معاونت مالی و اداری

معاون مالی و اداری

7108

مدیر امور اداری

7118

 دفتر معاونت مالی

7090

رئیس اداره انبار

7079

مدیر امور مالی

7119

انبار

7077- 7075

رئیس اداره حسابداری

7117

تدارکات

7126- 7125

کارشناس حسابداری

7116

کارشناس تدارکات

7143

کارشناس حقوق دستمزد

7115

رئیس اداره خدمات

7140

کارشناس ممیزی

7049

دبیرخانه

7139

بایگانی امور مالی

7059

آبدارخانه

7048

باجه نیروگاه (بانک)

7158

رستوران

7052- 7054

معاونت بهره برداری

مدیر بهره برداری

7064

سالن توربین هال

7095

سرپرست شیفت اتاق A

7001- 7006

ایستگاه گاز

7031

سرپرست شیفت اتاق B

7010- 7014

آنلودینگ سوخت

7030

اپراتور پست

7073

دیزلخانه

7084

هماهنگی بهره برداری

7069

آبدارخانه پست

7066

معاونت تعمیرات

مدیر تعمیرات

7037

رئیس اداره مکانیک

7080

رئیس اداره ابزار دقیق

7041

تکنسین مکانیک

7032

ابزار دقیق

7035

کارشناس مکانیک

7043

رئیس اداره الکتریک

7040

انبار تعمیرات

7033

تکنسین الکتریک

7038

تأسیسات

7062- 7063

معاونت فنی مهندسی

معاون فنی مهندسی

7114

رئیس اداه الکتریک

7039

مدیر فنی و مهندسی

7142

رئیس اداره ابزار دقیق

7127*7159

رئیس برنامه ریزی

7113

کارشناس محیط زیست

7157

کارشناس برنامه ریزی

7065

مسئول آرشیو

7137

رئیس اداره مکانیک

7068

استراحتگاه سوخت

7029

ایمنی و آتش نشانی

رئیس اداره ایمنی وآتش

7150

کارکنان

7154- 7153

معاون

7155

پمپ خانه آتش نشانی

7148

بازرس ایمنی

7151

بهداری

7136- 7135

سرشیفت

7152

مسئول اداره درمان

7121- 7122

سیکل ترکیبی

اتاق فرمان بخار1

7055

شیمی

7149

اتاق فرمان بخار2

7070-7071

 

 

حراست

مدیر حراست

7133-7130

حراست درب ورودی

7021- 7022

دفتر امور محرمانه

7132

دفتر بسیج

7045

اطلاعات اداری

7138- 7023

 

 

دفتر شرکت توبا

7098- 7096

 

 

 

 

تلفن : 23-53334520-061

تلفن : 23-53334520-061