دوشنبه ,۷ خرداد ۱۳۹۷

جزییات مناقصه و مزایده

تامین مواد ، طبخ و توزیع غذای کارکنان

مناقصه

96/001

نیروگاه آبادان

نیروگاه آبادان

عمومی

0 ریال

۲۶ مهر ۱۳۹۶ ۱۲:۰۰

۱۶ مهر ۱۳۹۶

ریال

عادی

۲۶ مهر ۱۳۹۶ ۱۲:۰۰

۲۶ مهر ۱۳۹۶ ۱۲:۰۰

200000 ریال

استان: خوزستان, شهر: آبادان
اداره تدارکات

تلفن : 23-53334520-061

تلفن : 23-53334520-061