یکشنبه ,۲ مهر ۱۳۹۶

جزییات مناقصه و مزایده

سرویس ایاب و ذهاب کارکنان

مناقصه

نیروگاه آبادان

نیروگاه آبادان

عمومی

0 ریال

۲۹ شهریور ۱۳۹۶ ۱۲:۰۰

۴ شهریور ۱۳۹۶

ریال

عادی

۲۹ شهریور ۱۳۹۶ ۱۲:۰۰

۲۹ شهریور ۱۳۹۶ ۱۲:۰۰

200000 ریال

استان: خوزستان, شهر: آبادان
اداره تدارکات

خداداد آسیابانی

7090

تلفن : 23-53334520-061

تلفن : 23-53334520-061